นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
     บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด (บริษัทฯ) ดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาการเก็บรักษาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย รวมไปถึงสิทธิของท่าน ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
     บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าดังนี้
     ประเภทของลูกค้าได้แก่
 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เช่น ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้ติดต่อ ตัวแทนบุคคลธรรมดาผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ลูกค้านิติบุคคลเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมายังบริษัทฯ เพื่อดำเนินการใดๆ กับบริษัทฯ
  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
       1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contract) ในการขอเปิดบัญชี เพื่อทำธุรกรรม หรือการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถนำไปประมวลผลและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัทฯ ตามคำขอของท่าน
       2. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่กำหนดหรือบังคับให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องส่งหรือรายงานข้อมูล หรือเมื่อบริษัทฯ ได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการ หรือศาลเป็นต้น
       3. ตามฐานความยินยอม (Consent) บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนำเสนอและแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
       ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ประกอบไปด้วย:
 • ข้อมูลที่ท่านให้ไว้โดยตรง: บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูลที่ท่านให้กับบริษัทฯ เช่น ข้อมูลที่ท่านกรอกขณะลงทะเบียนสมัครใช้เว็บไซต์ ข้อมูลที่ใช้ในการสมัครใช้บริการ ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ข้อมูลการทำแบบสำรวจ ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัทฯ และ/หรือ ข้อมูลที่ท่านให้ไว้กับตัวแทนขายอิสระ อาทิเช่น
  ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว • คำนำหน้าชื่อ
  • ชื่อ นามสกุล
  • เพศ
  • วันเดือนปีเกิด
  • การศึกษา
  • สถานภาพสมรส
  • ข้อมูลของคู่สมรส และ บุตร
  ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว • ข้อมูลความพิการ
  • ข้อมูลการถ่ายภาพใบหน้า
  ข้อมูลการติดต่อ • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  • ที่อยู่ในการรับเอกสาร
  • ที่อยู่ปัจจุบัน
  • ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  • หมายเลขโทรสาร
  • ID Line
  ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตน • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
  • เลขประจำตัวประชาชน
  • ลายมือชื่อ
  • ทะเบียนบ้าน
  ข้อมูลการทำงาน • อาชีพ
  • สถานที่ทำงาน
  • ตำแหน่ง
  • เงินเดือน หรือ รายได้
  • ค่าตอบแทน
  • โบนัส
  • แหล่งที่มาของรายได้
  ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของท่าน
  • หมายเลขบัญชี และประเภทบัญชี เช่น บัญชีสำหรับรับเงินค่าขายคืน และ/หรือ บัญชีสำหรับหักเงินค่าซื้อแบบอัตโนมัติ (ATS)
  • หมายเลขบัญชีการซื้อขายหน่วยลงทุน
  • หมายเลขบัญชีการซื้อขายตราสารหนี้
  • จำนวนหน่วยในการจัดสรรกองทุน
  • จำนวนการลงทุนในหน่วยลงทุน
  • จำนวนการลงทุนตราสารหนี้
  ข้อมูลการเข้าบัญชีผู้ใช้ • เป้าหมายการลงทุน
  • ความรู้และประสบการณ์การลงทุน
  • ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และคะแนนการประเมินความเสี่ยง
  • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และแอปพลิเคชัน
  ข้อมูลที่เกี่ยวกับ FATCA • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของท่านในประเทศสหรัฐอเมริกา
  ตามแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา
  ข้อมูลอื่นๆ • บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม
  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล และการสื่อสารทางสังคมออนไลน์

 • ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้บริการของท่าน: บริษัทฯ จะรวบรวมข้อมูล เกี่ยวกับบริการที่ท่านใช้และวิธีการใช้งานของท่าน ซึ่งข้อมูลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ข้อมูลอุปกรณ์ที่ท่านใช้สำหรับการเข้าใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกเว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้เว็บไซต์ ข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าเว็บไซต์ เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหา การใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในเว็บไซต์ และข้อมูลที่เราได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน
  นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้
       คุกกี้เป็นไฟล์เล็กๆ ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของลูกค้า ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ลูกค้าเลือกใช้ ในขณะที่ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์
       เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อจดจำเอกลักษณ์ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้า ออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้ลูกค้าได้ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลเชิงสถิติไปปรับปรุงเว็บไซต์ได้อีกด้วย
       บริษัทฯใช้คุกกี้ 4 ประเภทในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งการใช้คุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถบอกความเป็นตัวตนของลูกค้าได้ ดังนี้
       • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ทุกส่วน คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการท่องเว็บไซต์ของลูกค้า
       • คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลผลจาก จำนวนหน้าที่ลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะกลุ่มของผู้เยี่ยมชม โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และบริษัทฯ จะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของลูกค้าได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
       • คุกกี้เกี่ยวกับการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำลูกค้าเมื่อลูกค้ากลับมาที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้ง สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ จัดเนื้อหาที่เหมาะสำหรับลูกค้าได้ ทักทายลูกค้าด้วยชื่อ และจดจำค่าที่ลูกค้าเลือกได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของลูกค้าได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
       • คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและสนใจของลูกค้า ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
       โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้
  Google Analytics
       บริษัทฯ ใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้และการเข้าชมเว็บไซต์ Google Analytics จะจัดวาง cookie ถาวรบนอุปกรณ์ของลูกค้าเพื่อบันทึกการใช้งานบนเว็บไซต์ของลูกค้า ข้อมูลนี้จะถูกวิเคราะห์โดย Google และผลลัพธ์ที่ออกมาจะถูกจัดส่งให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีข้อมูลเชิงลึกว่าเว็บไซต์ถูกใช้อย่างไร และบนพื้นฐานที่ได้มานั้นจะช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นใด ๆ ยังเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทฯ
       Google อาจจัดส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามหากมีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องทำเช่นนั้นและ / หรือถ้าบุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google
       Google สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ข้อมูลสำหรับการให้บริการอื่น ๆ ของ Google
  วิธีปิดการทำงานของคุกกี้
       ลูกค้าสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของลูกค้า และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)
       อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากลูกค้าปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ลูกค้าใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น
  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
       บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ต่อบุคคลหรือองค์กร ดังต่อไปนี้
 • บริษัทแม่ บริษัทในกลุ่ม และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ที่บริษัทฯ เป็นตัวแทนขาย
 • หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัทฯ เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร ศาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ ที่ให้บริการด้านการจัดการ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ หรือบริการอื่นๆ ที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว และบริการที่ดีแก่ท่าน
  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
       บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯ และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
       โดยที่บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆ
  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
       บริษัทฯ จะสร้างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมได้โดยบริษัทฯ ใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การดัดแปลง และการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลของท่าน มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เพื่อจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ใช้และเว็บไซต์ กระทำผ่านช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว
       บริษัทฯ มีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าการส่งต่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะมีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์บริษัทฯ อาจต้องอาศัย ข้อมูลจากหน่วยงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นสาธารณะเพื่อช่วยในการตรวจสอบตัวตนของท่าน เพื่อป้องกันการฟอกเงิน ผลการตรวจสอบเหล่านี้อาจถูกเก็บบันทึกเพื่อการอ้างอิงในอนาคต
  สิทธิและหน้าที่ของท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
       สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่บริษัทฯ มีอยู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ มีเกี่ยวกับท่าน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทฯ ไม่สามารถทำได้เนื่องจากสภาพทางเทคนิค หรือมีเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน
 • สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม หรือกรณีเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับตลาดแบบตรง หรือกรณีเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่บริษัทฯ มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน
 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้เมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้
 • สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั่นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  วิธีการติดต่อบริษัทฯ
  หากท่านต้องการใช้สิทธิหรือต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวข้างต้น ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่
  บริษัทหลักทรัพย์ เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
  Wealth Magik Securities Co, Ltd.

  เลขที่ 383 ถนนลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
  โทรศัพท์: 02-861-5508, 02-861-6090, 02-861-4820 ต่อ 5555, 5544, 5545
  อีเมล: [email protected]
  Line: @wealthmagik
  การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
       นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว โดยบริษัทฯ จะแจ้งประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ
  ประกาศใช้เมื่อ พฤษภาคม 2566