นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บลน. เว็ลธ์ เมจิก จำกัด

นโยบาย ความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)
     บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด (บริษัทฯ) ดำเนินการอย่างจริงจังในเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ จึงขอแจ้งข้อมูลตามที่ปรากฏด้านล่างนี้ เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ลักษณะของข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาการเก็บรักษาของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯได้เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยจากลูกค้า รวมไปถึงสิทธิของลูกค้า ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล และช่องทางการติดต่อหากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562
     บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้าดังนี้
     ประเภทของลูกค้าได้แก่
 • ลูกค้าบุคคลธรรมดา
 • บุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล เช่น ผู้แทนนิติบุคคล ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา ผู้ติดต่อ ตัวแทนบุคคลธรรมดาผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ลูกค้านิติบุคคลเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมายังบริษัทเพื่อดำเนินการใดๆ กับบริษัท
  วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
       1. เพื่อปฏิบัติตามสัญญา (Contract) ในการขอเปิดบัญชีเพื่อทำธุรกรรม หรือการใช้บริการต่างๆ ของบริษัทฯ ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถนำไปประมวลผลและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเปิดบัญชี รวมถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของบริษัท ตามคำขอของท่าน
       2. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation) บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำกับดูแลการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ เช่น กฎหมายเกี่ยวกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายอื่นที่กำหนดหรือบังคับให้บริษัทฯ มีหน้าที่ต้องส่งหรือรายงานข้อมูล หรือเมื่อบริษัทได้รับหมายเรียก หมายอายัดจากหน่วยงานราชการ หรือศาลเป็นต้น
       3. ตามฐานความยินยอม (Consent) บริษัทฯ อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปใช้ในการประมวลผลเพื่อการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อนำเสนอและแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงกิจกรรมทางการตลาดของบริษัทฯ
  ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย
  ประเภทข้อมูล ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคล
  ข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว • คำนำหน้าชื่อ
  • ชื่อ นามสกุล
  • เพศ
  • วันเดือนปีเกิด
  • การศึกษา
  • สถานภาพสมรส
  • ข้อมูลของคู่สมรส และ บุตร
  ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว • ศาสนา ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรุ๊ปเลือด ตามที่ปรากฏบนบัตรประจำตัวประชาชน
  • ข้อมูลความพิการ
  • ข้อมูลการถ่ายภาพใบหน้า
  ข้อมูลการติดต่อ • ที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน
  • ที่อยู่ในการับเอกสาร
  • ที่อยู่ปัจจุบัน
  • ที่อยู่อิเล็กทรอนิกส์
  • หมายเลขโทรศัพท์
  • หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
  • หมายเลขโทรสาร
  • ID Line
  ข้อมูลที่ใช้ในการยืนยันตัวตน • ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน
  • เลขประจำตัวประชาชน
  • ลายมือชื่อ
  • ทะเบียนบ้าน
  ข้อมูลการทำงาน • อาชีพ
  • สถานที่ทำงาน
  • ตำแหน่ง
  • เงินเดือน หรือ รายได้
  • ค่าตอบแทน
  • โบนัส
  • แหล่งที่มาของรายได้
  ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม • ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของท่าน
  • หมายเลขบัญชี และ ประเภทบัญชี เช่น บัญชีสำหรับ ATS
  • หมายเลขบัญชีการซื้อขายหน่วยลงทุนของท่าน
  • จำนวนการจัดสรรกองทุน
  • จำนวนการลงทุน
  ข้อมูลการเข้าบัญชีผู้ใช้ • เป้าหมายการลงทุน
  • ความรู้และประสบการณ์การลงทุน
  • ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และคะแนนการประเมินความเสี่ยง
  • ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และแอพพลิเคชัน
  ข้อมูลที่เกี่ยวกับ FATCA • ข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของท่านในประเทศสหรัฐอเมริกา
  ตามแบบสอบถามเพื่อหาข้อบ่งชี้การเป็นบุคคลของประเทศสหรัฐอเมริกา
  ข้อมูลอื่นๆ • บันทึกการโต้ตอบและการสื่อสารระหว่างท่านกับบริษัทไม่ว่าจะในรูปแบบหรือวิธีใดๆ ก็ตาม
  ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง โทรศัพท์ อีเมล์ และการสื่อสารทางสังคมออนไลน์
  ที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • โดยทั่วไปบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ตัวแทนขายอิสระ
  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
       บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือองค์กรดังต่อไปนี้
 • บริษัทแม่ บริษัทในกลุ่ม บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนที่บริษัทเป็นตัวแทนขาย
 • หน่วยงานของรัฐ และ/หรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลบริษัท เช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมสรรพากร ศาล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
 • ผู้ให้บริการภายนอกอื่นๆ ที่ให้บริการด้านการจัดการ การสื่อสาร คอมพิวเตอร์ หรือบริการอื่นๆ ที่ช่วยให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว และ บริการที่ดีแก่ลูกค้า
  ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
       บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระหว่างที่ท่านเป็นลูกค้าของบริษัท และเมื่อท่านสิ้นสุดความสัมพันธ์กับบริษัท บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่เหมาะสมและจำเป็นสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละประเภท
       บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด เช่น กฎหมายธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กฎหมายป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง กฎหมายการบัญชี กฎหมายภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมายอื่นๆที่บริษัทต้องปฏิบัติตาม
  นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้
       คุกกี้เป็นไฟล์เล็กๆ ใช้เพื่อจัดเก็บข้อมูล โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของลูกค้า ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ที่ลูกค้าเลือกใช้ ในขณะที่ลูกค้าเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้ โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์
       เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อจดจำเอกลักษณ์ การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของลูกค้า ออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้ลูกค้าได้ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถนำข้อมูลเชิงสถิติไปปรับปรุงเว็บไซต์ได้อีกด้วย
       บริษัทฯใช้คุกกี้ 4 ประเภทในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งการใช้คุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถบอกความเป็นตัวตนของลูกค้าได้ ดังนี้
       คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ ซึ่งจะทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลและใช้งานในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ทุกส่วน คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการท่องเว็บไซต์ของลูกค้า
       คุกกี้ประเภทการวิเคราะห์/เพื่อประสิทธิภาพ คุกกี้เหล่านี้ช่วยให้บริษัทฯ สามารถวัดผลการทำงาน โดยประมวลผลจาก จำนวนหน้าที่ลูกค้าเข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะกลุ่มของผู้เยี่ยมชม โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และบริษัทฯ จะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมให้ดียิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของลูกค้าได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
       คุกกี้เกี่ยวกับการทำงาน คุกกี้ประเภทนี้ใช้ในการจดจำลูกค้าเมื่อลูกค้ากลับมาที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ อีกครั้ง สิ่งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ จัดเนื้อหาที่เหมาะสำหรับลูกค้าได้ ทักทายลูกค้าด้วยชื่อ และจดจำค่าที่ลูกค้าเลือกได้ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของลูกค้าได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
       คุกกี้เพื่อการโฆษณา คุกกี้ประเภทนี้จะจดจำการเข้าหน้าเว็บไซต์ จุดเยี่ยมชมและสนใจของลูกค้า ข้อมูลที่ได้นี้จะนำไปประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ และนโยบายทางการตลาดที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า
       โปรดทราบว่าคุกกี้บางประเภทในเว็บไซต์นี้จัดการโดยบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา ลักษณะการทำงานต่าง ๆ อาทิ วิดีโอ แผนที่ และโซเชียลมีเดีย และผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่น ๆ เช่น บริการวิเคราะห์การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ เป็นต้น คุกกี้เหล่านี้มักจะเป็นคุกกี้เพื่อการวิเคราะห์/วัดผลการทำงาน หรือคุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย ลูกค้าควรต้องศึกษานโยบายการใช้คุกกี้และนโยบายส่วนบุคคลในเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการที่บุคคลที่สามอาจนำข้อมูลของลูกค้าไปใช้
  Google Analytics
       บริษัทฯ ใช้ Google Analytics เพื่อรวบรวมสถิติเกี่ยวกับการใช้และการเข้าชมเว็บไซต์ Google Analytics จะจัดวาง cookie ถาวรบนอุปกรณ์ของลูกค้าเพื่อบันทึกการใช้งานบนเว็บไซต์ของลูกค้า ข้อมูลนี้จะถูกวิเคราะห์โดย Google และผลลัพธ์ที่ออกมาจะถูกจัดส่งให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ มีข้อมูลเชิงลึกว่าเว็บไซต์ถูกใช้อย่างไร และบนพื้นฐานที่ได้มานั้นจะช่วยให้มีการเปลี่ยนแปลงที่จำเป็นใด ๆ ยังเว็บไซต์หรือบริการของบริษัทฯ
       Google อาจจัดส่งข้อมูลนี้ไปยังบุคคลที่สามหากมีความจำเป็นตามกฎหมายที่จะต้องทำเช่นนั้นและ / หรือถ้าบุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลในนามของ Google
       Google สามารถตัดสินใจได้ว่าจะใช้หรือไม่ใช้ข้อมูลสำหรับการให้บริการอื่น ๆ ของ Google
  วิธีปิดการทำงานของคุกกี้
       ลูกค้าสามารถปิดการทำงานของคุกกี้ได้ โดยการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของลูกค้า และตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเพื่อระงับการรวบรวมข้อมูลโดยคุกกี้ในอนาคต (รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถศึกษาได้จาก AboutCookies.org)
       อย่างไรก็ตาม บริการบางอย่างบนเว็บไซต์ของเราจำเป็นต้องมีการใช้คุกกี้ หากลูกค้าปิดการทำงานคุกกี้อาจทำให้ลูกค้าใช้งานฟังก์ชันบางอย่างหรือทั้งหมดของบริการดังกล่าวได้อย่างไม่ราบรื่น
  การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
       บริษัทฯจะสร้างความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมได้โดยบริษัทฯใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากการเข้าถึง การดัดแปลง และการเปิดเผยที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลของท่าน มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เพื่อจัดให้มีการสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ใช้และ Wealth Magik Trading เว็บไซต์ กระทำผ่านช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว
       บริษัทมีการทบทวนและปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่สามารถรับรองได้ว่าการส่งต่อข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจะมีความปลอดภัยโดยสมบูรณ์บริษัทฯ อาจต้องอาศัย ข้อมูลจากหน่วยงานป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน หรือข้อมูลที่เป็นสาธารณะเพื่อช่วยในการตรวจสอบตัวตนของลูกค้า เพื่อป้องกันการฟอกเงิน ผลการตรวจสอบเหล่านี้อาจถูกเก็บบันทึกเพื่อการอ้างอิงในอนาคต
  สิทธิและหน้าที่ของท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
       สิทธิในส่วนนี้หมายถึงสิทธิตามกฎหมายที่เกี่ยวกับข่อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้
 • สิทธิในการเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่บริษัทมีอยู่
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้ออง ทำให้เกิดความเข้าใจผิด หรือไม่เป็นปัจจุบัน
 • สิทธิในการโอนย้ายข้อมูล ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทมีเกี่ยวกับท่าน ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่บริษัทไม่สามารถทำได้เนื่องจากสภาพทางเทคนิค หรือมีเหตุที่ชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน
 • สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลได้รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยโดยได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอม หรือกรณีเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับตลาดแบบตรง หรือกรณีเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ
 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เว้นแต่บริษัทมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน
 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม ท่านมีสิทธิขอถอนความยินยอมที่ได้ให้ไว้เมื่อใดก็ได้ ตามขั้นตอนที่บริษัทกำหนด เว้นแต่โดยสภาพไม่สามารถถอนความยินยอมได้
 • สิทธิในการร้องเรียน ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากท่านเชื่อว่าการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั่นไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
  วิธีการติดต่อบริษัท
  หากลูกค้าต้องการใช้สิทธิหรือต้องการคำอธิบายเกี่ยวกับสิทธิดังกล่าวข้างต้น ลูกค้าสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่
  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
  Wealth Magik Mutual Fund Brokerage CoLtd.

  เลขที่ 383 ถนนลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
  โทรศัพท์ : 02-861-5508, 02-861-6090, 02-861-4820 ต่อ 5555, 5544, 5545
  อีเมล: [email protected]
  Line : @wealthmagik
  การเปลี่ยนแปลงประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
       นโยบายความเป็นส่วนตัวอาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราว โดยบริษัทจะแจ้งประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับปัจจุบันไว้ที่เว็บไซต์ของบริษัท