นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ใช้งานเว็บไซต์
     บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด (WealthMagik Trading) ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ อาจจะต้องขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น ชื่อ ที่อยู่ หรืออีเมล์ เพื่อใช้ในการติดต่อ หรือขอรับความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการต่างๆ ของบริษัทฯ จากท่าน ทั้งนี้ ท่านยอมรับและตกลงให้บริษัทฯ มีสิทธิที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ในการดำเนินการที่กล่าวมาข้างต้นได้ โดยบริษัทฯ ขอยืนยันว่าจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างดีที่สุด
     อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเอง กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคำเตือนและนโยบายความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและนโยบายดังกล่าว อนึ่ง บริษัทฯ อาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายเหล่านี้ โดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ดังนั้น ขอให้ท่านกรุณาติดตามและตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ
ขอบเขตของนโยบายฉบับนี้
     นโยบายฉบับนี้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติของ WealthMagik Trading ต่อข้อมูลส่วนตัวที่ได้รับหรือจัดเก็บอันสืบเนื่องมาจากการที่ท่านเข้าเยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์นี้ โดยข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวหมายถึงข้อมูลที่ทำให้สามารถระบุได้ถึงตัวตนของบุคคล และมิใช่ข้อมูลที่โดยปกติสาธารณชนจะเข้าถึงได้ ตัวอย่างของข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ อายุ เพศ สัญชาติ เลขที่บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง ที่อยู่หรือที่ทำงาน หมายเลขโทรศัพท์ หรือที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
     นโยบายฉบับนี้ไม่ได้ใช้บังคับกับการปฏิบัติของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่งเชื่อมโยงมายัง WealthMagik Trading เว็บไซต์หรือเชื่อมโยงไปจาก WealthMagik Trading เว็บไซต์ ดังนั้น ขอให้ท่านทำความเข้าใจนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวที่จัดทำโดยเว็บไซต์เหล่านั้นด้วย
การเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
     ท่านที่ประสงค์จะใช้บริการบางประเภทที่ดำเนินการผ่านเว็บไซต์นี้ อาจต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านที่จำเป็นต่อการให้บริการดังกล่าว ตัวอย่างของการดำเนินการที่ผู้ใช้ต้องแจ้งข้อมูลส่วนตัว เช่น การลงทะเบียนสัมมนา หรือการบอกรับเป็นสมาชิกข่าวสารออนไลน์ เป็นต้น
     ในกรณีที่ท่านยื่นคำร้องเรียนต่อ WealthMagik Trading ผ่านเว็บไซต์ ท่านไม่จำต้องให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ ประกอบการยื่นคำร้องเรียนดังกล่าว แต่ท่านโปรดทราบว่าคำร้องเรียนที่ไม่แสดงตัวบุคคลหรือไม่ได้ให้ข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนอาจทำให้การตรวจสอบของ WealthMagik Trading ไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สำหรับท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านต่อ WealthMagik Trading ข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวจะได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐานการให้ความคุ้มครองความเป็นส่วนตัวดังที่ระบุในนโยบายฉบับนี้
     เพื่อให้ WealthMagik Trading สามารถประเมินประสิทธิภาพการใช้เว็บไซต์นี้เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและการจัดทำสถิติที่เกี่ยวข้อง WealthMagik Trading เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลบางประเภทของท่านเพิ่มเติม เช่น หมายเลข IP ประเภทของโปรแกรมค้นผ่าน ชื่อโดเมนหน้าเว็บเพจภายในที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาที่ท่านเยี่ยมชม และเว็บไซต์ที่ท่านใช้ก่อนเข้าเยี่ยมชม WealthMagik Trading เว็บไซต์
การใช้ การแลกเปลี่ยน และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน
     บุคคลที่มีสิทธิเข้าถึงและใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของ WealthMagik Trading ที่มีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ท่านขอให้ดำเนินการเท่านั้น การแลกเปลี่ยนข้อมูลดังกล่าวกับเจ้าหน้าที่อื่นถูกจำกัดให้กระทำได้เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นเพื่อให้การดำเนินการตามคำขอของท่านบรรลุวัตถุประสงค์เท่านั้น
     WealthMagik Trading จะไม่นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปจำหน่ายให้แก่บุคคลที่สาม หรือนำไปแลกเปลี่ยนหรือเปิดเผยต่อบุคคลอื่นใด ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้
 • การเปิดเผยเป็นหน้าที่ที่กำหนดตามกฎหมาย ตามคำสั่งศาล หรือตามคำสั่งของผู้มีอำนาจตามกฎหมาย หรือ
 • การเปิดเผยมีความจำเป็นเพื่อการตรวจสอบ ป้องกัน หรือการดำเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติฝ่าฝืนกฎหมาย กรณีสงสัยว่าอาจมีการฉ้อฉลหลอกลวง กรณีที่อาจกระทบถึงความปลอดภัยในสวัสดิภาพ ชีวิต และร่างกายของบุคคลอื่น หรือการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้ WealthMagik Trading เว็บไซต์
  การแก้ไขข้อมูลส่วนตัว
       ท่านสามารถขอแก้ไขข้อมูลส่วนตัวของท่านได้โดยการยื่นความจำนงผ่านฟอร์มที่กำหนดบน Online Service และดำเนินการตามคำแนะนำที่ได้รับบนหน้าดังกล่าว ในการนี้โปรดทราบว่าการแก้ไขข้อมูลบางรายการจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อมีการยืนยันความถูกต้องของรายการที่ขอแก้ไขนั้นตามวิธีการที่กำหนดแล้ว
  ระบบรักษาความปลอดภัย
       WealthMagik Trading เว็บไซต์ ได้ออกคำสั่งกำหนดวิธีปฏิบัติภายในเกี่ยวกับการรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารของท่าน ซึ่งรวมถึงการกำหนดสิทธิในการเข้าถึงและใช้ข้อมูลความลับ นอกจากนี้ WealthMagik Trading เว็บไซต์ ยังมีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) Protocol เพื่อจัดให้การสื่อสารข้อมูลระหว่างผู้ใช้และ WealthMagik Trading เว็บไซต์ กระทำผ่านช่องทางสื่อสารแบบปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว
  คำถามและข้อเสนอแนะ
  หากท่านมีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่
  บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด
  Wealth Magik Mutual Fund Brokerage Co.,Ltd.

  เลขที่ 383 ถนนลาดหญ้า คลองสาน กรุงเทพฯ 10600 ประเทศไทย
  Tel. +66(0) 2-861-5508
  ที่อยู่ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: info@wealthmagik.com