ซื้อด่วนจี๋

เงื่อนไขและขั้นตอนการ "ซื้อด่วนจี๋"
 1. ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลในระบบคำขอเปิดบัญชีให้ถูกต้องและครบถ้วน
 2. ผู้ใช้บริการส่ง*เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อด่วนจี๋ โดยวิธีสแกนหรือถ่ายรูป และส่งผ่านช่องทาง อีเมล์์ marketing@wealthmagik.com เพื่อขออนุมัติเปิดบัญชีแบบด่วน ได้ โดยบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการรับเปิดบัญชีพร้อมซื้อ ทั้งนี้จะต้อง ส่งเอกสาร และโอนเงินครบถ้วน ภายในเวลา 13.00 น. หากเลยเวลาที่กำหนด บริษัทฯ จะทำรายการให้ในวันทำการถัดไป
  เอกสารประกอบการเปิดบัญชีซื้อด่วนจี๋ ประกอบด้วย
  • ถ่ายรูปคู่กับบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร สำหรับ รับเงินค่าขายคืน/เงินปันผล และหักเงินค่าซื้อ
  • Pay-in Slip หรือ หลักฐานแสดงการโอนเงินค่าซื้อหน่วยลงทุน
 3. เงินลงทุนขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป
 4. ผู้ใช้บริการมีหน้าที่นำส่งต้นฉบับเอกสารใบคำขอเปิดบัญชีที่, ใบคำสั่งซื้อที่ลงลายมือชื่อแล้ว พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคารหน้าแรก พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสามารถจัดส่งทางไปรษณีย์ หรือผ่านทาง SKYBOX ให้บริษัทฯ ภายใน 7 วันทำการ นับจากวันเปิดบัญชีสำเร็จ
 5. ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการซื้อขายสับเปลี่ยน เพิ่มเติมได้ ต่อเมื่อ บริษัทฯ ได้รับเอกสารต้นฉบับที่ลงลายมือชื่อจากผู้ใช้บริการครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว
 6. กรณีที่ผู้ลงทุนซื้อกองทุน ที่เลยเวลากำหนดปิดรับคำสั่ง รายการจะมีผลในวันทำการถัดไป (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขเวลาปิดรับคำสั่งของแต่ละกองทุน)
 7. สำหรับการสมัครใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติ (Automatic Transfer System : ATS) จะต้องใช้เอกสารคำร้องขอต้นฉบับ และลงลายมือให้เหมือนกับที่ให้ไว้กับธนาคาร เท่านั้น
บลจ.ที่สามารถซื้อด่วนจี๋ได้ มีดังนี้
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด
 • บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด