สารบัญ
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ผ่านตู้ ATM
KrungsriAM สำหรับท่านที่ใช้บัญชีเงินฝากกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารทหารไทย
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย
วิธีการใช้งาน วิธีการใช้งาน
วิธีการใช้งาน วิธีการใช้งาน
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารทหารไทย
วิธีการใช้งาน
เอกสารประกอบ

กรุณาส่ง ใบบันทึกรายการ (Slip) มาที่อีเมล marketing@wealthmagik.com

บลน.เว็ลธ์ เมจิก จำกัด จะประสานงานกับ บลจ. เพื่อดำเนินการอนุมัติการหักบัญชีค่าซื้อ โดยใช้เวลาประมาณ 2 - 3 วันทำการ

ย้อนกลับ
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงศรี จำกัด