TALISAM สำหรับท่านที่ใช้บัญชีเงินฝากกับ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงเทพ
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์
วิธีการใช้งาน วิธีการใช้งาน
วิธีการใช้งาน
เอกสารประกอบ

กรุณาส่ง ใบบันทึกรายการ (Slip) มาที่อีเมล marketing@wealthmagik.com

บลน.เว็ลธ์ เมจิก จำกัด จะประสานงานกับ บลจ. เพื่อดำเนินการอนุมัติการหักบัญชีค่าซื้อ โดยใช้เวลาประมาณ 2 - 3 วันทำการ

ย้อนกลับ
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทาลิส จำกัด
สารบัญ
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ผ่านตู้ ATM