สารบัญ
สมัครหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ผ่านตู้ ATM
TMBAM สำหรับท่านที่ใช้บัญชีเงินฝากกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกสิกรไทย
วิธีการใช้งาน วิธีการใช้งาน
วิธีการใช้งาน วิธีการใช้งาน
เอกสารประกอบ

๐ กรณีบัญชีที่ท่านสมัครหักบัญชีอัตโนมัติผ่าน ATM เป็นบัญชีที่ท่าน สมัครพร้อมการเปิดบัญชี

กรุณาส่งใบบันทึกรายการ (Slip) มาที่

อีเมล marketing@wealthmagik.com

บลน.เว็ลธ์ เมจิก จำกัด จะประสานงานกับ บลจ. เพื่อดำเนินการอนุมัติการหักบัญชีค่าซื้อ โดยใช้เวลาประมาณ 2 - 3 วันทำการ๐ กรณีที่ท่านสมัครหักบัญชีอัตโนมัติเพิ่ม ผ่าน ATM โดยบัญชีที่สมัคร ไม่ใช่บัญชีที่ท่านสมัครพร้อมการเปิดบัญชี

กรุณาส่งเอกสารดังนี้

1) คำขอสมัครหักบัญชีอัตโนมัติ ท่านสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์แบบฟอร์มได้โดย Log in เข้าระบบ
https://trading.wealthmagik.com -> ข้อมูลนักลงทุน -> เพิ่มบัญชีหักเงินอัตโนมัติ

2) สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ ต่อ 1 คำขอสมัคร (พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

3) ใบบันทึกรายการ (Slip) จากตู้ ATM

จัดส่งเอกสารมาที่

บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน เว็ลธ์ เมจิก จำกัด (ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์)
383 อาคารชินพงษ์ ชั้น 5 ถนนลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

บลน.เว็ลธ์ เมจิก จำกัด จะประสานงานกับ บลจ. เพื่อดำเนินการเพิ่มบัญชีและอนุมัติการหักบัญชีค่าซื้อ โดยใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ หลังจากได้รับเอกสารตัวจริง

ย้อนกลับ
ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย ผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด